Tryggt och säkert i Bergrumsgaraget

Orientering

Vi har skapat ett tryggt garage med ljusa färger, bra belysning och ett skyltsystem som gör det enkelt för dig att hitta rätt. I Bergrumsgaraget är det högt i tak vilket ger rymd och god sikt. Takhöjden är på sina ställen upp till 5 meter. Musik spelas centralt i varje bergrum samt vid utgångar och hela garaget är kameraövervakat. Det är även mobiltäckning i hela garaget som gör att du kan fortsätta använda din telefon och vår parkeringsapp för att logga din parkering.

Allmän belysning

Belysningen i trapphus/korridor och direkt utanför utrymningsväg utförs så att den alltid är tänd när personer vistas i berörda lokaler. I vissa delar tänds belysningen via rörelsedetektorer.

Orientering

Hjälptelefon

Skulle du behöva hjälp kan du kontakta Parkandos kundservice mån – tors klockan 09.00 – 14.00 via hjälptlefoner som är placerade vid in- och utfarterna till garaget. Ta hjälp av informationstavlorna för att lokalisera den telefon som är närmast dig. För att nå Parkandos kundserviceservice kan du även ringa via mobil eller vanlig telefon på nummer: 08-408 396 38

Utrymningsvägar

Utrymning kan ske utan att behöva passera annan fastighet. Varje bergrum har tillgång till minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. Personer som vistas i garagen kan utrymma utan hjälp från räddningstjänsten.

Vägledande markering

Utrymningsväg och väg till utrymningsväg förses med vägledande markering i form av belysta eller genomlysta skyltar.

Nödbelysning

Utrymningsvägar (trapphus och alla korridorer) och garage förses med nödbelysning. Nödbelysning förses med nödströmsförsörjning via centralt batteri. Nödbelysningen utformas så att den tänds upp när allmänbelysningen i berörd lokal slås ut.

Utrymning för personer med funktionshinder underlättas genom att:

  • Öppningsanordning till dörr i utrymningsväg placeras inom räckhåll för personer i rullstol
  • Öppningsanordning till dörr i utrymningsväg utförs så att den är lätt att hantera
  • I de flesta trapphus/trapphallar finns vilplan tillräckligt stora för att en rullstol ska kunna få plats i väntan på hjälp.

Utrymningsvägarna avskiljs från varandra så att endast en av dem kan bli rökfylld eller spärrad genom samma brand. Gångavståndet till närmaste utrymningsväg överstiger ej 60 m.

Dörrar

Samtliga dörrar till utrymningsvägar utformas så att de är lätt identifierbara. Vid garageportar monteras gångdörrar med utrymningsbeslag. Inga nattlås finns då hänsyn tagits till att garagen ska vara tillgängliga dygnet runt.

Hissar

Vid brand går hissarna till plan 2 via styrning från sprinklerlarm. Efter brandstyrning av hissar ska hissdörrar stängas för att upprätthålla hisschaktets brandavskiljande funktion. Hissdörrar ska kunna öppnas inifrån efter att de stängts. För att undvika att personer blir instängda i hissen vid brand ska hissens kraftförsörjning skyddas mot brand i minst 30 minuter.

utrymning

Utryckning och släckningsarbete

Handbrandsläckare

Bergrumsgaraget är försett med handbrandsläckare. Dessa släckare finns utplacerade på ett avstånd om max 25 meter.

Insatstid

Räddningstjänstens insatstid är normal vilket innebär att räddningstjänsten är på plats för att påbörja en insats inom högst 10 minuter. Allmän körväg finns i anslutning till infart till bergrummen, vilket innebär god åtkomlighet för räddningstjänsten och markbrandposter finns i gatan. Då bergrummen sträcker sig ca 150 meter in i berget kompenseras de långa angreppsvägarna med installation av en automatisk vattensprinkleranläggning, brandgasventilation och stigarledningar (inbyggt rörsystem för vattenförsörjning).

Brandgasventilation

Bergrum med garage och förråd förses med brandgasventilation.

Automatiskt vattensprinkleranläggning och brandlarm

Vid sprinkleraktivering går direktlarm till räddningstjänsten. Sprinkleranläggningen syftar till att säkerställa möjligheterna till utrymning och öka möjligheterna för räddningsinsats. Samtliga bergrum förses med automatisk vattensprinkler. Ställverk, trapphus, schakt m m förses ej med sprinkler. Varje garageplan förses med en larmad avstängningsventil och flödesvakt. Flödesvakter utförs för att lokalisera var i garaget brand har utbrutit. Trapphus i garagens bakkant har fläktar som startas via signal från sprinklersystemet och ger frisk luft.

Släckningsarbete